https://cfd.kmu.edu.tw/index.php/zh-tw/announcement/news/2411-恭賀-本校110學年度優良教材入選獲獎教師

 

健康科學院     魏春旺副教授      榮獲《數位教材類》第一名 

護理學院       葉錦雪助理教授    榮獲《數位教材類》第二名 

醫學院          何宛怡助理教授    榮獲《數位教材類》第三名 

醫學院          張乃仁教授         榮獲《數位教材類》佳作 

醫學院          盧政昌副教授      榮獲《數位教材類》佳作 

人文社會科學院 鄭夙芬副教授      榮獲《數位教材類》佳作 

健康科學院     褚佩瑜教授         榮獲《數位教材類》佳作

Go to top